• DỊCH

    NHƯỢC ÁI

    Có một thằng, lúc nhỏ vì ghét bỏ mà giết em gái, đem xác vứt xuống giếng. Hôm sau ra kiểm tra, cái xác biến mất rồi.