• TRANS

    VÌ SAO VƯƠNG NHẤT BÁC CÓ THỂ LÀM MC THIÊN THIÊN HƯỚNG THƯỢNG

    Sau tất cả, cư dân mạng cũng nhìn ra là Thiên thiên hướng thượng đang muốn tiến hành một số cải tổ. Vì thế mới nảy ra một đợt mà có đến 17 vị Thiên Thiên Tiểu Huynh Đệ, lần lượt là Tống Uy Long, Vương Nhất Bác, Tằng Thuấn Hy... Trong số họ bây giờ rất nhiều người đã nổi tiếng, nhưng hồi đó tôi không biết một ai hết.