No public Twitter messages.
Posted by Alex on Nov - 04 - 2006

VIỆT NHÂN CA

“Trong núi có cây, cây có cành, lòng thiếp yêu chàng, chàng đâu có biết.”

Categories: LUẬN, PHIM