No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jul - 13 - 2017

SOSEKI DAZAI VÀ TÊN CÁC NHÀ VĂN NHẬT

Đọc Tiệm sách cũ Biblia, nhận ra một chuyện. Natsume Soseki gọi là Soseki, Dazai Osamu lại gọi là Dazai. Ngược về xa xưa, Matsuo Basho gọi là Basho, về sau Kawabata Yasunari lại gọi là Kawabata. Tóm lại vì sao người thì gọi bằng tên, người thì gọi bằng họ.

Categories: MẠN