• LUẬN,  TRUYỆN

    THÁI TỬ PHI ĐẢO ĐIỆU Mậu Lâm Tu Trúc

    Đào Bạch Liên chủ blog này vốn là một kẻ khó tính với một số quy định khắt khe trông mặt bắt hình dong truyện Tàu, ví dụ như không chơi truyện xuyên không, không ưa truyện cổ đại, không thích tác giả có tên ba bốn chữ.