July 17 2010

TƯ TƯỞNG CÔN LUÂN TRONG HÌNH TƯỢNG CỬU NHƯ

Bài của Phan Trần Việt Dũng, Nguồn: Blog của Phan Trần Việt Dũng

(đăng lại với sự cho phép của tác giả. Cảm ơn em rất nhiều!)

.

“Đồ nghiệt chướng, ngươi đến nhà chùa tá túc rồi đánh cắp chuông đồng chạy đi. Giờ còn ngồi đây ăn thịt uống rượu với đàn bà con gái. Thanh quy giới luật của Phật Tổ đều bị nhà người phá hủy hết rồi” Continue reading