September 19 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 9

Hành cung Bố Cáp Nhĩ Tô Đài.

Các a ca chầu chực bên giường bệnh. Thái y bẩm, hoàng thượng chỉ do tức giận, khí huyết chạy ngược, lần sau đừng tức nữa thì sẽ… Ta phải tự đoán tiếp vì Đại a ca bỗng dưng quỳ thụp xuống, cắt ngang “Nhi thần bất hiếu, không thể chia sẻ nỗi lo với hoàng a ma. Ngay cả hành động làm nhục quốc thể của thái tử, nhi thần tội đáng muôn chết…” Ta phải tự đoán tiếp lần nữa vì Khang Hy cũng cắt ngang, “Tứ a ca”, đoạn bảo chàng cử người canh gác thái tử, còn việc gì khác thì cứ quyết định lấy. Nói xong, ông ném một cái nhìn buồn nôn vào Đại a ca rồi quay mặt đi. Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT